Installed French win

Installed French windows. Rodda & Hocking are very reliable. V.Prayne

Written by V.Prayne July 1st 2013